NVR dan HVR CCTV Semarang

 

MHK

MHK
S9016H-Hybrid

•16 Analog/IP Input
•960h, 720p, 1080p
•BNC,VGA,HDMI
•2 SATA Slot
Discontinued
MHK
N1004H

•4 Ch IPCam Input
•720p, 1080p
•BNC,VGA,HDMI
•1 SATA Slot
Discontinued
MHK
N1008H

•8 Ch IPCam Input
•720p, 1080p
•BNC,VGA,HDMI
•1 SATA Slot
Discontinued
MHK
N1016H

•16 Ch IPCam Input
•720p, 1080p
•BNC,VGA,HDMI
•1 SATA Slot
Discontinued

 
 

DAHUA

DAHUA
NVR-3204P

•4 Ch IPCam Input
•720p, 1080p
•BNC,VGA,HDMI
•1 SATA Slot
•4 port POE
Discontinued
DAHUA
NVR-3208P

•8 Ch IPCam Input
•720p, 1080p
•BNC,VGA,HDMI
•1 SATA Slot
•4 port POE
Discontinued
DAHUA
NVR-3216P

•16 Ch IPCam Input
•720p, 1080p
•BNC,VGA,HDMI
•1 SATA Slot
•4 port POE
Discontinued
DAHUA
NVR-5416P

•16 Ch IPCam Input
•720p – 5MP
•BNC,VGA,HDMI
•4 SATA + eSATA
•16 port POE
Discontinued